KONSTTERAPIUTBILDNING

Efo och Kristillinen terapiainstituutti startar hösten 2024 en fortbildning i konstterapi. Utbildningen utgår ifrån en lösningsorienterad referensram. Utbildningen är en metodutbildning  med fokus på konstterapi och ger verktyg till personer som arbetar med unga. I utbildningen drar man också nytta av referensramarna för traumaterapi, konstterapi, kristen terapi och själavård.

Utbildningen är en flerformsutbildning som omfattar 40 studiepoäng. Den pågår i 16 månader, med totalt 12 närstudieträffar à 16 timmars undervisning. Utbildningen är tvåspråkig på det sättet att undervisningen till allra största delen sker på finska, men att allt föreläsningsmaterial också delas ut på svenska, samt att den studerande får använda sitt eget modersmål i allt som hen producerar.

30 studerande antas till utbildningen. De sökande bör ha lämplig grundutbildning och dessutom, antingen genom utbildning eller som hobby, förkunskaper inom någon av följande konstformer: bildkonst/konsthantverk, foto, musik, dans/lovsång eller drama. Alla dessa konstformer inkluderar som ett starkt tema narrativ, interaktivitet och gemenskap.

Ansökan till utbildningen görs i ett fritt formulerat brev, som utöver personliga uppgifter om den  sökande ska innehålla information om utbildning, yrkeserfarenhet, egen form av konstterapi (en eller flera) samt tillhörande utbildning eller fritidsintressen. Utbildningens avslutande arbete blir en konstproduktion med särskilt fokus på arbete med unga, antingen inom det egna konstfältet eller inom ett konstfält som den studerande under utbildningen förkovrat sig i. I ansökningsbrevet hoppas vi på en preliminär beskrivning av vad din egen slutliga arbetsproduktion skulle kunna vara och vilken typ av målgrupp du skulle rikta den till.

Före kursstarten intervjuas alla sökande på distans. Ansökningsbrevet begärs in i pdf-format per e-post: hakemukset@kristillinenterapiainstituutti.fi senast 10 oktober, men gärna tidigare så att arrangörerna hinner göra alla intervjuer.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Terapiämnen 10 sp:

 • Kristen terapi
  • Lösningsfokuserad terapi
  • Traumaterapi
  • Utmaningar och särdrag inom ungdomspsykiatrin
  • Grunderna i konstterapi

Ämnesövergripande konstterapistudier 20 sp:

 • Terapeutisk användning av musik
  • Expressiv konstterapi
  • Drama
  • Dans- och rörelseterapi

Fördjupningsstudier 10 sp:

 • Planering och genomförande av den egna produktionen
  • Slutarbetesseminarium

I utbildningen ingår klientpraktik, personlig terapi eller arbetshandledning och pedagogisk arbetshandledning i samband med närstudiedagarna. De studerande ska också fylla i en inlärningsdagbok under utbildningen. Dessutom kommer det att finnas lärande- och reflektionsuppgifter, där du funderar över din egen konstform, och de konstformer som lärs ut under utbildningen och deras förhållande till utbildningens ramar.

UTBILDNINGENS PRIS

Priset för utbildningen är 4140€. En handpenning på 500€ betalas före kursstart och resten av summan betalas i fem rater om 728€. Handpenningen återbetalas om kursen inte startar. I priset ingår mat. Logi kan bokas separat på Efos internat.

UTBILDNINGSANSVARIG

Utbildningsansvarig är Taru Nevavuori,
FM musikterapeut, psykoterapeut, doktorand vid JYU

FRÅGOR

opintosihteeri@kristillinenterapiainstituutti.fi, telefon 040 5584028 (finska) eller kurssekreterare@efo.fi, telefon 010 327 1612 (svenska/finska)